This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Polisi Preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn eiddo i, ac fe'i gweithredir gan, Cyhoeddiadau Rily.

 

Ein Polisi Preifatrwydd

Rydym eisiau i ymwelwyr i'n gwefannau ni i allu cymryd rhan lawn yn y gweithgareddau a'r cynigion rydym yn eu darparu. Rydym hefyd eisiau sicrhau, pan ydym yn casglu gwybodaeth gennych, ein bod yn gwneud hynny mewn modd nad yw'n amharu ar eich hawl i breifatrwydd. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi'i gynllunio er mwyn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i chi ynglŷn â'r ffordd rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a sut rydym yn defnyddio cwcis.

Trwy ddefnyddio ein gwefannau rydych yn derbyn telerau'r Polisi Preifatrwydd hwn.

 

Gwybodaeth Bersonol

Ni fyddwn yn casglu unrhyw ddata personol gennych heblaw eich bod yn ei ddarparu'n benodol, ac fe fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth hynny tuag at y dibenion yr ydych wedi cydsynio iddynt yn unig. Nid ydym yn gofyn i chi ddarparu mwy o wybodaeth nag sy'n rhesymol angenrheidiol i'ch galluogi chi i gymryd rhan mewn gweithgaredd ar ein gwefan, ac i wella'r wefan.

Nid ydym yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod hynny'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Ac eithrio fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwyd am ddefnyddwyr drwy'r wefan hon ar ffurf adferadwy.

Os hoffech gysylltu â ni i ofyn am fanylion unrhyw ddata a gedwir gennym, neu i ddad-danysgrifio yn ffurfiol, gellir gwneud hyn trwy e-bost (shop@rily.co.uk) neu drwy ysgrifennu atom:

Rily Publications Ltd
Blwch Post 257
Caerffili
CF83 9FL

 

Y wybodaeth rydym yn ei gasglu a sut rydym yn ei ddefnyddio

Isod ceir rhai enghreifftiau o bryd y gallem ofyn am eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ei ddefnyddio.

 

Cylchlythyrau

Mae gennym sawl cylchlythyr sy'n galluogi'r darllenwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein llyfrau, awduron, digwyddiadau, cynigion ac yn y blaen. Os hoffech danysgrifio i un o'n cylchlythyrau, byddwn yn gofyn i chi anfon eich cyfeiriad e-bost atom er mwyn i ni gael anfon y cylchlythyr atoch. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth arall amdanoch eich hun, er enghraifft eich enw, oed, rhyw a lle rydych chi'n byw er mwyn i ni allu gwneud eich cylchlythyrau yn bersonol i chi.

Byddwn yn cadw enwau a chyfeiriadau e-bost tanysgrifwyr ar gyfer y cylchlythyrau yn unig, a dim byd arall.

Gwobrau Hyrwyddol

Rydym yn cynnal cystadlaethau a chynnig gwobrau yn gyson, ac yn ychwanegol at eich ateb neu'ch cais, byddwn yn gofyn i chi anfon gwybodaeth benodol, fel eich enw a'ch cyfeiriad e-bost. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno er mwyn gweinyddu'r hyrwyddiad yn unig, a hefyd ar gyfer unrhyw ddiben arall y gwnaethoch gydsynio iddo wrth ymgeisio yn y gystadleuaeth.

Byddai'r data wedyn yn cael ei ddileu ar ôl yr hyrwyddiad, oni bai eich bod wedi dewis rhoi gwybod i chi am hyrwyddiadau yn y dyfodol.

Siopa

Rydym yn defnyddio gwasanaeth talu trydydd parti er mwyn hwyluso prynu drwy ein safle felly, drwy roi eich gwybodaeth i ni, rydych yn caniatáu i ni drosglwyddo'r wybodaeth honno i'n gwasanaeth talu a ddarparwyd ar gyfer cwblhau'ch gweithrediadau.

Mae gwybodaeth a ddarperir i ni gyflawni archeb we yn cael ei chadw am ddim hwy na saith niwrnod ar ôl i'r gorchymyn gael ei anfon - a dim ond rhag ofn bod problem gyda'r gorchymyn. Ar ôl y dyddiad hwnnw, caiff y data hwn ei ddileu.

E-bost a manylion cyswllt arall

Efallai y byddwch yn dymuno cysylltu gyda ni o dro i dro drwy ysgrifennu llythyron neu e-bost neu drwy lenwi ffurflenni cyswllt ar un o'n gwefannau. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yma er mwyn ymateb i'ch ymholiad neu'ch awgrym yn unig.

 

Cwcis trydydd parti

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti i ddarparu gwybodaeth ystadegol ddienw inni am weithgaredd ymwelwyr ar ein gwefan   Yn benodol, rydym yn defnyddio Google Analytics at y diben hwn   Gofynnir am ganiatâd i ymwelwyr cyn i'r cwcis hyn gael eu gweini.

Mae polisi preifatrwydd Google ar gael ar yr URL canlynol:

https://www.google.com/policies/privacy/

Mae gwybodaeth ar sut mae Google yn defnyddio gwybodaeth ar gael yma:

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Yn ogystal, gall rhai nodweddion a ddefnyddir ar y wefan hon gynnwys cwci yn cael ei anfon i'ch cyfrifiadur gan drydydd parti. Er enghraifft, os ydych chi'n gweld neu'n gwrando ar unrhyw gynnwys sain neu fideo sydd wedi'i fewnosod efallai y bydd cwcis yn cael eu hanfon atoch o'r wefan lle mae'r cynnwys wedi'i fewnosod yn cael ei gynnal. Yn yr un modd, os ydych chi'n rhannu unrhyw gynnwys ar y wefan hon trwy rwydweithiau cymdeithasol (er enghraifft trwy glicio botwm "tebyg" ar Facebook neu botwm "Trydar") efallai y bydd cwcis yn cael eu hanfon atoch o'r gwefannau hyn. Nid ydym yn rheoli gosodiad y cwcis hyn felly edrychwch ar wefannau'r trydydd partïïon hyn i gael mwy o wybodaeth am eu cwcis a sut i'w rheoli.

Sut i reoli cwcis
I wneud defnydd llawn o'r safle hwn, mae'n rhaid bod eich dyfais wedi'i osod i dderbyn cwcis, fel arall efallai na fydd peth o'i weithgarwch (er enghraifft siopa ar-lein) yn gweithio.

Os ydych, serch hynny, eisiau cyfyngu, rhwystro neu analluogi cwcis, gallwch wneud hynny drwy newid gosodiadau eich porwr. Os hoffech fwy o wybodaeth benodol am sut i newid gosodiadau eich porwr, ewch i www.allaboutcookies.org sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl ar gyfer pob porwr yn ogystal â rhagor o wybodaeth am cwcis yn gyffredinol.

Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.