This site uses Google Analytics cookies to track visitor statistics.
For more information and links to our privacy policy please click here.

Accept & Dismiss Notification

Termau a Thelerau

Mae defnydd o'r wefan hon yn golygu eich bod chi yn derbyn y Telerau Defnyddio canlynol:

 

Hawlfraint a Nodau Masnach

Fe weithredir ac fe feddiannir y gwefan hwn gan Cyhoeddiadau Rily ("Cyhoeddiadau Rily") ac mae'r wybodaeth a'r deunyddiau sy'n ymddangos ar y gwefan("y Cynnwys") yn cael eu harddangos ar gyfer defnydd personol, di fasnach yn unig. Mae pob meddalwedd a ddefnyddir ar y gwefanhwn a'r holl Gynnwys a gynhwysir ar y gwefan hwn (gan gynnwys heb gyfyngiad dyluniad y Safle, testun, graffeg, sain, a fideo a’r dewis a’r trefniant ohonynt) yn eiddo i Cyhoeddiadau Rily neu ei gyflenwyr ac fe'i gwarchodir gan ddeddfau hawlfraint ryngwladol.

Ni chaniateir i'r Cynnwys gael ei lawrlwytho, copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, postio, darlledu, storio, na'i werthu na'i ddosbarthu heb ganiatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan ddeiliad yr hawlfraint. Mae hyn yn eithrio lawrlwytho un copi o ddetholiadau o'r gwefan ar unrhyw gyfrifiadur unigol ar gyfer defnydd personol, di fasnach, yn y cartref yn unig, ar yr amod bod holl hysbysiadau hawlfraint a pherchnogaeth wedi'u cadw. Gwaherddir addasu'r Cynnwys, ac unrhyw ddefnydd o'r Cynnwys at unrhyw ddiben heblaw am yr hyn a nodir yma (gan gynnwys heb gyfyngiad ar unrhyw wefan neu rwydwaith arall). Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau i ailgyhoeddi unrhyw ran o'r Cynnwys ac i ddefnyddio dyfyniadau neu ddetholiadau o unrhyw lyfr a gyhoeddir gan Rily at yr Adran Ganiatáu i'r cyfeiriad a nodir isod.

 

Dolenni i wefannau trydydd parti

Gall y gwefanhwn gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti ar y rhyngrwyd, sy'n cael eu rheoli a'u cadw gan eraill. Cynhwysir y dolenni yma er cyfleustra i ddefnyddwyr yn unig ac nid yw'n gyfystyr â bod y gwefannau cysylltiedig, neu y rhai y cyfeirir atynt, yn cael eu cymeradwyo gan Cyhoeddiadau Rily, ac nid oes gan Cyhoeddiadau Rily unrhyw reolaeth dros gynnwys unrhyw safleoedd o'r fath.

 

Pris ac argaeledd teitlau

Er fod pob ymdrech yn cael ei wneud i sicrhau cywirdeb y prisau ac argaeledd y teitlau a ymddangosir ar y gwefanhwn, ni ellir gwarantu hyn, ac efallai y bydd y pris a gwybodaeth am argaeledd yn newid heb rybudd.

 

Ymwrthodiad Atebolrwydd

Caiff y gwefan hwn ei ddarparu gyda phob ewyllys da gan Gyhoeddiad Rily, ond nid yw Cyhoeddiadau Rily yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarantiad o unrhyw fath, a fynegir neu a ensynir mewn perthynas â phob neu unrhyw ran o'r gwefan neu'r Cynnwys neu gydag unrhyw gwefan sy'n gysylltiedig, ac fe gaiff pob gwarant a chynrychiolaeth eu gwahardd i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith.

Nid yw Cynnwys y gwefan yn gyfystyr â chyngor ac ni ddylid dibynnu arno wrth wneud, neu wrth ymatal rhag gwneud unrhyw benderfyniad.

Ni ellir sicrhau nad yw'r gwefan hwn yn Cynnwys haint gan feirws neu unrhyw beth arall a all fod yn niweidiol neu'n ddinistriol.

I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, mae Cyhoeddiadau Rily yn gwadu unrhyw atebolrwydd (sut bynnag y mae'n codi) mewn cysylltiad ag unrhyw golled a/neu ddifrod sy'n deillio o neu mewn cysylltiad gydag unrhyw ddefnydd, neu'r anallu i ddefnyddio, yr holl neu ran o'r Cynnwys, y gwefana/neu unrhyw wefan y mae'r Safle'n gysylltiedig, neu unrhyw weithred a gymerwyd (neu ymatal rhag eu cymeryd) fel canlyniad i ddefnyddio unrhyw un o'r rhain.

 

Newidiadau i'r amodau defnyddio hyn

Mae Cyhoeddiadau Rily yn cadw'r hawl i ychwanegu at neu i newid yr amodau defnyddio hyn ac yn cytuno i sicrhau y bydd nodyn o'r dyddiad a rhif cymal unrhyw newidiadau o'r fath yn cael eu cynnwys fel rhan o'r amodau. Caiff unrhyw newidiadau eu postio i'r dudalen hon a'ch cyfrifoldeb chi fel defnyddiwr yw i fod yn ymwybodol o newidiadau o'r fath o bryd i'w gilydd. Bydd newidiadau yn dod i rym 24 awr ar ôl y postiad cyntaf ac fe ystyrir eich bod wedi derbyn unrhyw newid os ydych yn parhau i ymweld â'r Safle wedi'r amser hyn.

 

Gwybodaeth defnyddwyr

Mae Cyhoeddiadau Rily yn gwarantu os gwnewch ddarparu eich cyfeiriad post ar-lein y byddwch yn derbyn y wybodaeth y gofynnoch amdano yn unig wrth ddarparu'r cyfeiriad ond os nad ydych yn dymuno derbyn e-bost gan Gyhoeddiad Rily yn y dyfodol, neu os y dymunwch gael eich tynnu oddi ar y rhestrau postio, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost neu ysgrifennu at:

Rily Publications,
PO Box 257
Caerphilly
CF83 9FL

 

Amdanom Ni a Chyflwyniadau
Cysylltu
Termau a Thelerau
Polisi Preifatrwydd
Moesegau a Chynaliadwyedd
© 2024 Cyhoeddiadau Rily. Cedwir pob hawl.